SciTechDaily

ניקולס

עורבים יכולים לספור… בקול רם!

מחקרים מראים שעורבים יכולים לייצר בכוונה עד ארבע קולות בתגובה לרמזים ספציפיים, תוך הדגמה של מערכת מספרים לא סמלית ושליטה ווקאלית דומה לזו של פעוטות אנושיים. יכולת זו מציעה בסיס אבולוציוני להבנה מספרית לפני התפתחות הספירה הסימבולית.

עורבים יכולים "לספור" קולית עד ארבעה בתגובה לרמזים, תוך שהם מראים שליטה ווקאלית מורכבת בדומה לילדים צעירים.

חוקרים גילו שעורבים יכולים לשלוט במספר הקולות שהם מייצרים, ולמעשה "לספור" עד ארבע בתגובה לרמזים. ממצאים אלו מצביעים על כך שעורבים מסוגלים להשתמש במערכת מספרים לא סמלית ולהפגין רמה של שליטה ווקאלית הדומה לכישורי הספירה המוקדמים של פעוטות אנושיים.

השוואות ספירת פעוטות ובעלי חיים

ספירה בקול, כגון דקלום "אחת, שתיים, שלוש", דורשת הבנת כמויות מספריות ושליטה קולית מכוונת. בני אדם מפתחים את היכולת לספור באופן סימבולי ולתקשר כמויות בילדות המוקדמת.

לפני שליטה בספירה סמלית, כאשר מילים ספציפיות מתייחסות לכמויות ספציפיות, פעוטות יפיקו לעתים קרובות מספר צלילי דיבור התואמים את מספר האובייקטים שהם רואים, תוך שימוש בצלילים אלה כתאומים אקוסטיים כדי להעביר את המספר המתאים. התנהגות מוקדמת זו בבני אדם משקפת יכולות לא סמליות הנראות גם אצל בעלי חיים.

מספר בעלי חיים יכולים להבדיל בין כמויות שונות של עצמים ולתקשר באמצעות מספר שונה של קולות. עם זאת, האם לבעלי חיים לא אנושיים יש את היכולת "לספור" על ידי הפקה מכוונת של מספרים ספציפיים של קולות עדיין לא ידוע.

מחקר על יכולת מספרית אצל עורבים

צוות חוקרים בראשות דיאנה ליאו חקר האם עורבים נבלות (Corvus corone) – אחד הציפורים הבודדות מִין בעל יכולות מספרית ושליטה ווקאלית מרצון – יכול לשלוט במספר הקוליות שהם מייצרים כדי לפתור משימות תגובה קוליות מורכבות.

החוקרים אימנו שלושה עורבים לפלוט קוליות אחת עד ארבע בתגובה לרמזים חזותיים (ספרות צבעוניות) ושמעיות (צלילים ברורים) שהיו קשורים לערכים מספריים. בכל ניסוי, העורבים היו צריכים להפיק מספר יעד של קוליות ולציין את סוף הרצף הקולי על ידי ניקור מטרה.

תוצאות והשלכות

המחקר הראה שעורבים יכולים לייצר בכוונה מספרים ספציפיים של קולות בתגובה לרמזים ייעודיים, רמת שליטה שלא נצפתה בעבר בבעלי חיים אחרים. על פי הממצאים, הציפורים השתמשו במערכת מספרים משוערת לא סמלית, ותכננו את מספר הקוליות לפני ההתחלה.

ניתוח נוסף הראה כי התזמון והתכונות של הקול הראשוני חזו את מספר הקוליות העוקבות, ותכונות אקוסטיות שונות בקוליות ציינו את ה"מספר" בתוך רצף נתון. "יכולת זו בעורבים משקפת גם את כישורי הספירה של פעוטות לפני שהם לומדים להבין מילים של מספרים קרדינליים ולכן עשויה להוות מבשר אבולוציוני של ספירה אמיתית שבה מספרים הם חלק ממערכת סמלים קומבינטורית", הסבירו החוקרים.

ניקולס