United-States-Currency-04-17-2024-970 copy

ניקולס

מנצחים ומפסידים בראלי גרינבק

הפתעה חיובית בדו"ח האינפלציה האחרון בארה"ב מעוררת ספקולציות לגבי שיעורי ריבית שיישארו גבוהים לאורך זמן, מגמה שתגביר את הלחץ הפיננסי על צרכנים אמריקאים בעלי חובות גבוהים (שלא לדבר על ממשלתם). אבל יש היבט נוסף של סביבה (כפויה) של ריבית גבוהה שנושא בחינה נוספת: דולר אמריקאי חזק מהרגיל. המטבע הירוק כבר עבר עלייה ממושכת שלאחר המגפה, שדו"ח האינפלציה האחרון של ארה"ב נתן לו תנופה מחודשת, והערכות השווי העולות הללו ממשיכות לגלוש בכלכלה העולמית.

ניקולס