cc kremlin.ru, modified, http://en.kremlin.ru/events/president/news/74327

ניקולס

יחסי רוסיה-צפון קוריאה: ברית אסטרטגית מעמיקה

בהתפתחות משמעותית שהעלתה גבות ברחבי העולם, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין סיכם לאחרונה ביקור מתוקשר בצפון קוריאה, שסימן העמקה היסטורית של הקשרים בין שתי המדינות. ביקור זה הגיע לשיאו בחתימה על שותפות אסטרטגית מקיפה, המאותת על עידן חדש ביחסים בין רוסיה וצפון קוריאה. השותפות מחזקת את קשריהם הכלכליים והצבאיים וכוללת סעיפי סיוע הדדי המבטיחים תמיכה בזמנים של סכסוך צבאי, ומכינים את הקרקע לשינוי גיאופוליטי עמוק באזור.

ניקולס